Zahraniční platba

Účel obrazovky

Zahraniční platbu je možné použít pro platbu z běžného účtu, kterého je uživatel majitelem nebo k jehož obsluze byl majitelem zmocněn. Pro účet musí být zároveň povolena obsluha přes službu MojeBanka Business. Platbu je možno provést z běžného účtu vedeného v CZK nebo v cizí měně.

Prostřednictvím obrazovky Zahraniční platba lze zadat nebo změnit platbu v cizí měně nebo v CZK do zahraničí nebo v cizí měně do jiné banky v České republice.

Lze zadávat platby "Urgent" (den valuty je shodný se zadaným dnem splatnosti) nebo "Expres" (den valuty je 1 den po zadaném dni splatnosti). Urgentní platbu lze zadat pouze ve vybraných měnách. Den valuty je den zaúčtování na účty druhé banky u KB nebo na účty KB u druhé banky; den splatnosti je den, kdy Komerční banka zaúčtuje příkaz na účtu příkazce v KB. Urgentní platbu lze pořídit pouze ve vybraných měnách. Platby do KB Bratislava lze pořídit pouze „Expres“. Jako expresní platbu lze pořídit platbu ve všech měnách uvedených v seznamu s tím, že u AUD, JPY a CNY se den valuty z důvodu časového posunu posouvá vůči dnu splatnosti o dva dny.

Popisy některých pojmů (např. Hlavička, Oznámení, variabilní a jiné symboly apod.) najdete ve slovníčku pojmů, nebo ve FAQ.

Maximální časy pro odeslání zahraniční platby pro zachování splatnosti aktuálního Obchodního dne:

Způsob zpracování platby Měna platby Maximální čas odeslání(v Obchodní den)
Urgent HRK, HUF, PLN 10:00 hod.
Urgent RUB 11:00 hod.
Urgent CHF, CZK, DKK, NOK, SEK 13:00 hod.
Urgent EUR, USD, CAD, GBP 14:00 hod.
Expres s konverzí* nemá vliv 17:00 hod.
Expres bez konverze nemá vliv 20:30 hod.

*) Expres s konverzí - měna účtu plátce je rozdílná od měny platby

Tabulka nezahrnuje platby do cílové banky KB Bratislava. Platby do cílové banky KB Bratislava v EUR, CZK a USD přijaté do 15:00 a platby v ostatních měnách (kromě AUD, HRK a JPY) přijaté do 14:00 budou připsány na účet příjemce již v aktuální Obchodní den, jinak budou připsány následující Obchodní den.

Bližší informace k zahraničnímu platebnímu styku jsou k dispozici na stránce https://www.kb.cz/cs/obcane/ucty/platby-a-hotovostni-sluzby/zahranicni-platby. Na této stránce jsou k dispozici i informace o platbách v měně CNY a o platbách do Ruska v měně RUB (včetně vzoru vyplnění příkazu).

Upozornění: V případě rozdílné měny platby a měny účtu příjemce může být v bance příjemce proveden přepočet do měny účtu příjemce dle kurzu banky příjemce.

Všechny typy zahraničních plateb jsou zpracovávány pomocí systému vícekolového zpracování příkazů. Stav příkazů je možné ověřit v obrazovce Přehled příkazů.

transakční historii se u zaúčtované zahraniční platby zobrazují neúčetní data platby v následující struktuře:

 •    Popis příkazce: Účet partnera, reference KB a reference banky partnera (ucet rfKB rfJU)
 •    Popis pro příjemce: BIC/SWIFT kód banky nebo jméno banky partnera a zkratka poplatku (bank popl)
 •    AV Pole: důvod platby

  U nově založených účtů je možné, že aktivní operace bude umožněno provádět až dva Obchodní dny po založení účtu.

  Informace ke konverzním transakcím: V případě, že uživatel zadá konverzní transakci, banka použije kurz platný v okamžiku účinnosti příkazu a to i v případě jejího zúčtování v rámci vícekolového zpracování. Čas přijetí příkazu bankou nemá vliv na použití kurzu. Pro zaúčtování je použit aktuálně platný kurz v okamžiku účtování příkazu a může být odlišný od kurzu platného v čase přijeti příkazu. To znamená, že při nedostatku prostředků v průběhu dne, kdy příkaz vstupuje do vícekolového zpracování, může být příkaz zaúčtován s jiným kurzem než v době zadání příkazu. Pokud nemá uživatel zájem o zaúčtování příkazu pozdějším kurzem, může platbu ve stavu čekající na zpracování zrušit a pořídit později, kdy na účtu bude dostatek prostředků. Platný kurzovní lístek je dostupný na internetových stránkách KB, nebo přímo ve službách přímého bankovnictví. Konverzní transakce s budoucí splatností a konverzní transakce zadané v den splatnosti před začátkem obchodního dne bude banka účtovat v den jejich splatnosti s použitím kurzu platného v okamžiku zpracování, obvykle od 8:00 hod.

  Popis obrazovky

  Odkaz Popis
  Z účtu Číslo účtu plátce.
  Vyplnit ze šablony Výběrový seznam šablon SEPA plateb a zahraničních plateb. Po zvolení názvu šablony se její údaje doplní do formuláře. Seznam šablon (včetně možnosti zadání nových) je k dispozici v obrazovce Šablony příkazů.
  Název účtu Jméno nebo název majitele účtu plátce.
  Vyplatit šekem V případě zaškrtnutí bude příjemci zaslán šek a platba nebude zaslána na zadaný účet.
  IBAN nebo číslo účtu Číslo účtu příjemce zahraniční platby (ve prospěch tohoto účtu bude platba provedena).

  U plateb v EUR do zemí SEPA prostoru je povinné zadat číslo účtu příjemce ve formátu IBAN. Popis je k dispozici zde.
  Název Jméno nebo název příjemce platby.
  Ulice (P.O. BOX) Ulice nebo P.O.BOX příjemce platby.
  Město, PSČ Město, PSČ (ZIP-code) příjemce platby.
  Země Výběr země příjemce platby.
  Zadat BIC/SWIFT kód / Vybrat ze seznamu / Zadat manuálně Výběr způsobu zadání banky příjemce zahraniční platby:

  • V případě volby „Zadat BIC/SWIFT kód“ lze zadat banku pomocí jejího jednoznačného mezinárodního kódu.
  • V případě volby „Vybrat ze seznamu“ je umožněn přesný výběr banky pomocí průvodce otevřeného po zvolení tlačítka Vybrat banku.
  • V případě volby „Zadat manuálně“ je třeba údaje o bance příjemce doplnit ručně do dalších polí.

  tlačítko Výběr banky Po zvolení tlačítka se otevře průvodce Výběr banky. Po dokončení výběru budou údaje banky příjemce vloženy do obrazovky Zahraniční platba.
  BIC / SWIFT kód Kód sloužící pro jednoznačné určení konkrétní banky. BIC / SWIFT kód je zadáván vždy na 8 nebo 11 znaků. Po zadání 8 znaků bude kód doplněn na 11 znaků písmeny "X". Příklad: DEUTDEFFXXX.
  Země Země banky příjemce.
  Název Název banky příjemce.
  Město Město banky příjemce.
  Ulice Ulice banky příjemce.
  Doplňující kód banky Národní clearingový kód (NCC) - slouží k rozlišení bank v rámci dané země. NCC kód musí být zadán ve specifickém formátu. Používá se zejména v následujících zemích (viz tabulka):
  Země Název clearingového kódu Počet číslic Formát / struktura
  Kanada National Routing Code(s): Transit 9 CC123456789
  Německo German Bankleitzahl 8 BL12345678
  Rakousko Austrian Bankleitzahl 5 AT12345
  Švýcarsko Swiss Clearing Code 3-6 SW123-4-5-6
  Velká Británie Sort Code 6 SC123456
  USA Fedwire Routing Number 9 FW123456789
  Pokud je číslo účtu příjemce zadáno ve formátu IBAN, NCC kód není nutné zadávat u plateb do Německa, Rakouska, Švýcarska a Velké Británie.
  Částka Převáděná částka ve vybrané měně. U měn, které nelze dělit na setiny - např. JPY - nelze zadat desetinná místa. Při zadání velmi nízké hodnoty částky v kombinaci s poplatkem typu BEN může být přijetí příkazu bankou odmítnuto, jelikož částka platby může být menší než poplatek za zpracování platby.
  Měna Měna, ve které má být platba provedena.
  Orientační částka v měně účtu Po zadání částky a měny platby se zobrazí orientační částka převodu přepočtena aktuálním kurzem.
  Typ poplatku Výběr způsobu úhrady poplatků Komerční banky, zprostředkujících bank a banky příjemce, spojených se zasláním platby:

  • OUR – všechny poplatky hradí plátce.
  • BEN – všechny poplatky hradí příjemce.
  • SHA – plátce hradí poplatky banky plátce, příjemce hradí poplatky banky příjemce, případně zprostředkujících bank.

  Typ poplatku BEN nelze použít za podmínek:

  • země banky příjemce patří do Evropského hospodářského prostoru
  • je použita měna země patřící do Evropského hospodářského prostoru

  Účet pro poplatky Číslo účtu určeného pro zaúčtování poplatků spojených se zahraniční platbou.
  Urgentní platba Po zaškrtnutí bude zahraniční platba zpracována "Urgent", jinak bude zpracována "Expres".
  • Expres – platba je na účet banky příjemce připsána jeden Obchodní den po dni splatnosti.
  • Urgent – platba je připsána na účet banky příjemce v den splatnosti. Za urgentní zpracování je účtován poplatek dle Sazebníku Komerční banky.
  Datum splatnosti Datum, kdy má být zahájeno zpracování příkazu. Je možné zadat zahraniční platbu s dopředným datem splatnosti, maximálně však 364 dny. Datum lze vybrat pomocí připojeného kalendáře.
  Zpráva pro příjemce Slovní popis důvodu platby. V případě, že je v poli uveden řetězec "/VS/", je následujících max. deset číslic uloženo do variabilního symbolu příkazu. Příklad: V případě vyplnění hodnoty /VS/1234567890 do důvodu platby se do variabilního symbolu uloží hodnota 1234567890.
  tlačítko Zpět Po zvolení tlačítka dojde k návratu na obrazovku Přehled příkazů nebo Příkazy k autorizaci bez uložení změn. Tlačítko je k dispozici pouze při provádění změny zahraniční platby.
  tlačítko Uložit změny Po zvolení tlačítka budou uloženy provedené změny a dojde k návratu na obrazovku Přehled příkazů nebo Příkazy k autorizaci. Tlačítko je k dispozici pouze při provádění změny příkazu ve stavu „k autorizaci“ nebo „částečně autorizovaný“.
  tlačítko Uložit jako šablonu Po zvolení tlačítka se zobrazí obrazovka Úprava šablony pro zahraniční platbu umožňující hodnoty příkazu uložit do šablony pro budoucí použití.
  tlačítko Uložit k autorizaci Po zvolení tlačítka bude příkaz uložen do seznamu Příkazy k autorizaci (pro pozdější podepsání a odeslání ke zpracování).
  tlačítko Podpis a odeslání... Po zvolení tlačítka se otevře obrazovka Autorizace zahraniční platby umožňující kontrolu údajů, podepsání a odeslání příkazu ke zpracování.

  Oznámení o platbě

  Účel obrazovky

  Tato obrazovka slouží pro zadání jednorázového oznámení o platbě až 5 adresátům prostřednictvím SMS zprávy, na e-mailovou adresu nebo fax.

  Popis obrazovky

  Prvek Popis
  Oznámení o platbě Podmínka zaslání oznámení (při zpracování, při zamítnutí, vždy při zpracování, při uložení k autorizaci).
  Příjemce zpráv Výběrový seznam příjemců oznámení.
  Seznam příjemců (včetně možnosti přidat nové) je k dispozici v obrazovce Adresář příjemců oznámení.
  Kanál Kanál, kterým bude zasláno oznámení (SMS, E-mail, fax)
  Číslo / adresa Pro kanály SMS a fax pole pro zadání telefonního čísla, na které bude zasláno oznámení (nelze zadávat čísla zahraničních operátorů, číslo se zadává bez prefixu +420).Pro kanál E-mail pole pro zadání e-mailové adresy, na kterou bude zasláno oznámení.
  Jazyk Výběr jazyka, ve kterém bude oznámení zasláno.
  Odkaz Přidat příjemce Po zvolení odkazu bude přidán další řádek pro zadání dalšího příjemce oznámení.
  Odkaz Odebrat Po zvolení odkazu bude odebrán příjemce oznámení.
  Zrušit oznámení o platbě Zruší nastavená oznámení k platebnímu příkazu a skryje rozšíření formuláře.

  MojeBanka Business