Nastavení přístupů

Účel obrazovky

Okno slouží pro provedení změn nastavení přístupů ke službám (kanálům) přímého bankovnictví. Tyto přístupy může nastavovat majitel účtu, statutární zástupce nebo zmocněná osoba (všichni starší 18 let).

Popisy některých pojmů (např. Hlavička, Oznámení, variabilní a jiné symboly apod.) najdete ve slovníčku pojmů, nebo ve FAQ.

Popis obrazovky

Prvek Popis
Jméno uživatele Jméno uživatele.
ID uživatele Identifikační číslo uživatele v rámci KB.
RČ uživatele Rodné číslo uživatele.
Subjekt Jméno majitele účtu nebo firmy.
ID Identifikační číslo subjektu v rámci KB.
Limit subjektu Celkový denní limit subjektu pro aplikace přímého bankovnictví.
Platby s indiv. FX Nastavení přístupu k indiv. FX platbám, pokud má subjekt tyto platby zpřístupněny. Lze nastavit: bez přístupu nebo s limitem vyjádřeným v CZK.
Výpisy akceptantů PK Pokud má subjekt uzavřenu Smlouvu o přijímání platebních karet, pak lze nastavit zda uživatel bude mít právo stahovat výpisy z platebních karet.
Přístup ke Službám PB Zaškrtávací pole, sloužící pro nastavení přístupu k jednotlivým službám přímého bankovnictví.
Číslo účtu Číslo účtu subjektu, který je možné obsluhovat pomocí přímého bankovnictví.
Typ účtu Typ účtu a měna, v níž je veden.
Práva a limit uživatele k účtu Roleta pro výběr nastavení ke každému účtu.

Možná nastavení Popis
bez přístupu Uživatel nebude mít k uvedenému účtu přístup.
s limitem Uživatel bude mít k uvedenému účtu přístup a bude omezen nastaveným limitem (zadávací pole pro limit se zobrazí až po vybrání tohoto typu přístupu). Nastavený limit nesmí být vyšší než limit subjektu.
bez omezení Uživatel bude mít přístup k účtu s tzv. neomezeným limitem – souhrnná částka příkazů, autorizovaných v jeden den, však nesmí překročit limit subjektu.
Variantu "bez omezení" nelze nastavit zmocněným osobám a statutárním zástupcům.
tlačítko Odeslat k autorizaci Pomocí tohoto tlačítka lze připravené změny v administraci uživatele uložit do Autorizace příkazů k administraci, kde může majitel nebo statutární zástupce změny podepsat.
tlačítko Podepsat změny Pomocí tohoto tlačítka lze odeslat nastavené změny ke zpracování do banky. Je-li nastavena vícenásobná nebo víceúrovňová autorizace, provede se uložení do Autorizace příkazů k administraci, dokud není splněna podmínka získání všech potřebných podpisů.

MojeBanka Business