Oznámení o provedení příkazu k úhradě
Payment order processing notice
 
 
Stav příkazu
Status of the payment
Zpracováno
Processed
     
Na vrub účtu číslo
Debited account number
Kód banky
Bank code
Datum splatnosti
Payable date
Symboly platby
Symbols of the payment
 94-9829220217 0100  18.08.2011 Variabilní
Variable
Konstantní
Constant
Specifický
Specific
Ve prospěch účtu číslo
Credited account number
Kód banky
Bank code
Částka/měna
Amount/Currency
     
 96-3637542334  0100 1000.00 CZK      
Popis příkazce
Payer's description
 
Popis pro příjemce
Description for the 
beneficiary
 


Datum a čas vyhotovení zprávy
Date and time of message issue
18.08.2011 09:28:01
Komerční banka, a. s.
Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,
IČO: 45 31 70 54, banka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360
1/1